fbpx

Chuỗi hội thảo trực tuyến

được tổ chức bởi eKGIS JSC

Lịch sự kiện

Sự kiện dành cho Nhà quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp và Doanh nhân

Sự kiện đã diễn ra

Xem lại nội dung qua video chúng tôi đã recorded

Our official

Các thương hiệu đồng tổ chức

eKMap Software

Phần mềm GIS: Server GIS, Web based GIS (tương đương Desktop GIS). Một lựa chọn khác của ArcGIS, GeoServer

logo-citywork

Giải pháp hệ thống thông tin quản lý đô thị hợp nhất

Bộ giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT, công nghệ GIS cho các đô thị đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung đồng bộ thống nhất hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng và phục vụ xây dựng đô thị thông minh

govone-61

GIS solutions for government

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung phục vụ mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh/thành phố